Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

"Έτοs : 2176 Τοποθεσία : Ευρώπη, δορυφόροs του Δία, και "σπίτι" περίπου 5.000 ανθρώπινων ψυχών. Μία πολίχνη στο Διάστημα, 630 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά απο την Γή.
Η τρίτη πλέον γενιά αποίκων εργάζεται με προσήλωση στο μακρόπνοο και δύσκολο σχέδιο γαιοποίησηs του δορυφόρου. Παρά τίs όποιεs αντιξοότητεs, το σχέδιο προχωρά γοργά, με κάτι παραπάνω απο ορατά αποτελέσματα..."
Θα μπορούσε να έιναι κάλλιστα τίτλοs ειδήσεων από ένα υποθετικό δελτίο ενόs όχι και τόσο μακρινού και σίγουρα περισσότερο ενδιαφέροντοs μέλλοντοs.
Η μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στην Ευρώπη μετρά ήδη 80 χρόνια, και οι άποικοι αφού κατάφεραν να αντέξουν στιs προκλήσειs του αφιλόξενου περιβάλοντοs, όχι μόνο παγίωσαν την ανθρώπινη παρουσία στον παγωμένο δορυφόρο, άλλα ξεκίνησαν να διαμορφώνουν ξεχωρίστη συνέιδηση.
Ένα απο τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που ενδέχεται να ανακύψουν απο τον μελλοντικό διαστημικό εποικισμό, αφορά τόσο την βιολογική, όσο και την πολιτισμική εξέλιξη των αποικων. Οι προκλήσειs των εντελώs άγνωστων σε εμάs κόσμων, θα απαιτήσουν σε πρώτη φάση εκτόs απο τεχνολογικέs καινοτομίεs, και μικρέs βιολογικέs προσαρμογέs. Σταδιακά το ανθρώπινο σώμα μπορεί να "μάθει" να ανταπεξέρχεται στην χαμηλή βαρύτητα τηs Ευρώπηs, και να αποκτήσει υψηλότερο όριο αντοχήs στην θανατηφόρα για την ώρα ακτινοβολία του Δία. Φυσικά όλα αυτά σε υψηλά προστατευμένεs βιόσφαιρεs, κάτω απο την παγωμένη επιφάνεια του δορυφόρου. Προσαρμογέs που θα διαχωρίζουν τουs κατοίκουs αυτού του κόσμου, απο αυτούs που δέν έχουν εγκαταλέιψει την γήινη βιόσφαιρα.
Διαχωρισμόs που ενδέχεται να επέλθει και σε άλλα ζητήματα.Οι άποικοι πιθανότατα θα συσπειρωθούν παρά τιs όποιεs διαφορετικέs γήινεs γλωσικέs, πολιτισμικέs, ιδεολογικέs και θρησκευτικέs διαφορέs τουs. Οι προκλήσειs θα έιναι κοινέs για όλουs, και σίγουρα θα έιναι σημαντικότερεs απο τιs επιμέρουs διαφορέs. Σε βάθοs χρόνου αυτή η διαφοροποίηση θα επιφέρει την γέννηση μιαs ιδαίτερηs "ταυτότηταs", που μπορέι να οδηγήσει σε αυτονομία ή και πλήρη ανεξαρτησία απο την "Μητέρα-Γή". Δεν είναι υπερβολή να υποθέσουμε οτι θα δούμε την γέννηση ένοs νέου ανθρώπινου πολιτισμού, σφυρηλατημένου στιs συνθήκεs του εκάστοτε κόσμου τιs προκλήσειs του οποιόυ κλήθηκε να αντιμετωπίσει.Οι αντιξοότητεs, οι βιολογικέs προσαρμογέs, οι συνθήκεs του πλανήτη/δορυφόρου, οι σχέσειs με τη Γή, θα συντελέσουν στην δημιουργία ξεχωριστών χαρακτηριστικών στουs αποίκουs σε όλα τα πεδία. Ενδιαφέρουσα διαδικασία, βάζονταs στην εξίσωση και το πώs θα ενσωματωθούν και οι επιμέρουs γήινεs επιρροέs.
Κάθε κόσμοs και έναs νέοs ανθρώπινοs πολιτισμόs? Η απάντηση ίσωs να είναι καταφατική...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου