Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Κομήτεs, ηλιακέs και σεληνιακέs εκλείψειs, ακόμα και σπάνιεs εμφανίσειs supernova, απασχόλησαν σχεδόν απο την αυγή του Πολιτισμού τον Άνθρωπο. Η πολλέs φορέs εντυπωσιακή, άλλα και ανεξήγητη εμφάνιση ( και εξαφάνιση) αυτών των κατά τα άλλα φυσικών φαινομένων, έγινε πηγή δέουs, σε πολλέs περιπτώσειs και φόβου, που με την σειρά του οδήγησε σε πάμπολεs ιστορίεs και προλήψειs σχετικά με την εμφάνιση τουs.
Όμωs ούτε και άστρα έμειναν αμέτοχα σε αυτό το φαινόμενο. Ίσωs το πλεόν "αδικημένο" άστρο να είναι ο περιώνυμοs Αλγκόλ. Ο Άγκόλ είναι στην πραγματικότητα ένα τριπλό αστρικό σύστημα σε απόσταση 93 ετών φωτόs, στον αστερισμό του Περσέα. Το β του Περσέα, όπωs μπορεί διαφορετικά να βρεθεί, είναι ο πλέον διάσημοs μεταβλητήs λαμπρότηταs αστέραs, και μάλιστα μια μεταβολή που μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, κατά την διάρκεια μιαs και μόνηs νύχταs. Ενα εντυπωσιακό φαινόμενο για αστρονόμουs και μή απο πολλέs απόψειs. O Αλγκόλ Α που βρίσκεται στην λεγόμενη Κύρια Ακολουθία, χάνει συνεχώs υλικό απο τον υπογίγαντα Αλγκόλ Β, Όλα αυτά σε εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, μιάs και ο Αλγκόλ Β κάθε 3 σχεδόν ημέρεs επισκιάζει την λαμπρότητα του συνοδού του, περνώνταs απο μπροστά του. Το τρίτο μέλοs του συστήματοs, ο Αλγκόλ Γ δεν συμμετέχει στην όλη διαδικασία, βρισκόμενοs αρκετά μακρύτερα, και ολοκληρώνει την περιστροφή του γύρω απο τουs δύο λαμπρούs συνοδούs του, σε σχεδόν 2 χρόνια.
Αυτή η ανεξήγητη κατά το Παρελθόν μεταβολή έγινε η πηγή πολλών δυσμενών ιδιοτήτων και ονομασιών. Το άστρο σχετίστηκε με το Μάτι τηs Μέδουσαs στην Αρχαία Ελλάδα, απο τον μύθο του Περσέα και τηs Ανδρομέδαs. Για τουs Ιουδαίουs τηs αρχαιότηταs, ήταν η Κεφαλή του Σατανά ( Rash ha Sitan ), σχετίστηκε όμωs και με την Λίλιθ, την πρώτη σύντροφο του Αδάμ. Οι Κινέζοι του έδωσαν το εξαιρετικά δυσμενέs Tsieh She ( στοιβαγμένα άψυχα κορμιά ). Για τουs Άραβεs ήταν "ο Δαίμοναs " "al-ghoul" παραφθορά του οποίου αποτελεί και το σημερινό όνομα του. Σε όλεs σχεδόν τιs παραδόσειs σχετίζεται έιτε με κάτι υπερφυσικά διαμονικό, είτε με ατυχή και βίαια γεγονότα.
Βέβαια η πορεία του χρόνου αποκατέστησε τόσο το όνομα του, όσο και τιs άσχημεs ιδιότητεs που του αποδίδονταν. Σήμερα έιναι ένα απο τα ορόσημα του Φθινοπωρινού ουρανού, και ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο μελέτηs για τουs αστρονόμουs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου