Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Σε μία όχι και τόσο μακρινή γωνία του Γαλαξία μαs, σε ένα υποθετικό Μέλλον, μια επιστημονική βάση έχει εγκατασταθεί σε έναν μάλλον αφιλόξενο και στερούμενο ατμόσφαιραs πλανήτη. Οι πρωτοπόροι ερευνητέs, σκαπανείs τηs Γνώσηs έχουν αυτή την εικόνα να τουs συντροφεύει σε μόνιμη βάση, μιαs και ο πλανήτηs είναι τροχικά κλειδωμένοs στον αστέρα του.
Μπορεί το Μέλλον να είναι υποθετικό, μάλλον και ο πλανήτηs, αφού η μέχρι τώρα αναζήτηση δεν έχει αποδώσει καρπούs, το άστρο όμωs είναι αληθινό. Είναι ο κόκκινοs νάνοs Wolf 359, ένα απο τα πλησιέστερα άστρα στο Ηλιακό Σύστημα.
Ο Wolf 359 απέχει μόλιs 7,9 έτη φωτόs απο εμάs, και έιναι έναs τυπικόs εκπρόσωποs μιαs εξαιρετικά πολυπληθούs, άλλα και σημαντικήs ομάδαs αστέρων. Των κόκκινων νάνων.
Τα άστρα αυτά είναι τα μικρότερα και λιγότερο μαζικά απο όλον τον αστρικό πληθυσμό. Για την ακρίβεια είναι σημαντικά μικρότερα και απο τον Ήλιο. Μπορούν να βρεθούν σε μεγέθη απο 7,5% που είναι και το κατώτατο όριο έωs και 50% τηs Ηλιακήs μάζαs, με εμφανέστατα πολύ μικρότερη διάμετρο, άλλα και φωτεινότητα, αφού οι λαμπρότεροι εξ αυτών, δεν ξεπερνούν το 10% τηs αντίστοιχηs Ηλιακήs. Aυτό φυσικά έιναι αποτέλεσμα και τηs θερμοκρασίαs τουs που συνήθωs δεν ξεπερνά τουs 3.000 C.
Λόγω αυτήs τηs βραδείαs κάυσηs και τηs διαφορετικήs εσωτερικήs δομήs τουs, οι κόκκινοι νάνοι αργούν πάρα πολύ να εξαντλήσουν τα πυρηνικά τουs κάυσιμα. Στην μια άκρη τηs κλίμακαs βρίσκουμε υπερμαζικά, υπέρθερμα άστρα, που ζούν μια σύντομη άλλα και εντυπωσιακή ζωή που μπορεί να έχει διάρκεια ακόμα και λίγεs δεκάδεs εκατομμύρια χρόνια. Άστρα σαν τον Ήλιο, έιναι περισσότερο "μεσόκοπα", και μπορούν να ζήσουν περίπου 10 δισεκατομμυρια χρόνια. Το προσδόκιμο τηs ζωήs όμωs για τουs κόκκινουs νάνουs, ξεφέυγει απο κάθε έννοια που γνωρίζουμε, ξεπερνώνταs κατά πολύ ακόμα και την ίδια την ηλικία του Σύμπαντοs (13,8 δισεκατομμύρια χρόνια). Έναs τυπικόs εκπρόσωποs αυτών των άστρων θα χρειαστεί 10 τρισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να εξαντλήσει το απόθεμα του, και να περάσει στο στάδιο του εκφυλισμού, μετατρεπόμενοs σε λευκό νάνο. Είναι προφανέs το ότι δεν υφίσταται στο..νεαρό για αυτά τα δεδομένα Σύμπαν, θνήσκων κόκκινοs νάνοs.
Παράλληλα είναι ο πλέον διαδεδομένοs τύποs αστέρα. Σχεδόν το 75% του γαλαξιακού πληθυσμού αποτελέιται απο αυτά τα μικρά άστρα, αρκετά εξ αυτών έρχονται σε ζεύγη. Η εξαιρετικά ήρεμη ζωή τουs, η σταθερότητα και τα χαμηλά επίπεδα θανατηφόρων ακτινοβολιών, τα κάνουν εξαιρετικά προσφιλή για τουs κυνηγούs πλανητών, και δή, γαιόμορφων που θα μπορούσαν δυνητικά να φιολοξενήσουν ζωή. Μπορεί ο Wolf 359 να στερείται μάλλον υποσχόμενων σωμάτων στην τροχιά του, δεν συμβαίνει όμωs το ίδιο με άλλουs κόκκινουs νάνουs, μερικοί απο αυτούs πρόσφατα βρέθηκαν με γαιόμορφουs πλανήτεs, αρκετά κοντά ή ακόμα και μέσα στην Κατοίκισημη Ζώνη τουs.
Εύλογο είναι και μερικοί απο τουs κοντινότερουs σε εμάs γείτονεs να είναι κόκκινοι νάνοι. Εκτόs απο τον Wolf 359, το κοντινότερο σε εμάs άστρο, ο Εγγύτατοs του Κενταύρου, είναι ένα τέτοιο σώμα, και βρίσκεται στα μόλιs 4,2 έτη φωτόs. Ανάλογα κοντά στην πολύ άμεση Ηλιακή γειτονιά βρίσκουμε και τον Αστέρα του Barnard, στα 6 έτη φωτόs.
Αν πραγματικά υπάρχει Αθανασία στο Σύμπαν, οι κόκκινοι νάνοι φαίνεται να είναι ότι κοντινότερο σε αυτή...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου