Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σε αντίθεση με τα νεφελώματα αντανάκλασηs,τα νεφελώματα εκπομπήs όπωs το εικονιζόμενο Νεφέλωμα τηs Λιμνοθάλασσαs (M8) στον Τοξότη,δεν αρκούνται στο να διαχέουν απλώs το φώs των κοντινών τουs άστρων,άλλα στην ουσία εκπέμπουν όπωs μαρτυρά και το όνομα τουs,το δικό τουs ορατό κομμάτι ακτινοβολίαs.Πρόκειται για συνήθωs μεγάλα νέφη Υδρογόνου,και σκόνηs,που γειτνιάζουν με νεαρά υπέρθερμα άστρα.Αποτέλεσμα αυτού ο ιονισμόs του Υδρογόνου απο την πολύ ισχυρή υπεριώδη ακτινοβολία που εκμέμπεται απο τα άστρα αυτά.Τα άτομα του Υδρογόνου παραμένουν σε κατάσταση "υψηλήs ενέργειαs",σε θερμοκρασίεs που πολλέs φορέs φτάνουν και τουs 10.000 C,ακτινοβολώνταs το χαρακτηριστικό για τα νεφελώματα αυτά ερυθρό χρώμα.Θεωρούνται πολύ σημαντικέs περιοχέs αστρογέννεσηs,και πολλέs "φορτίζονται" απο το ίδιο άστρο που δημιούργησαν ,ή ακόμα και ολόκληρο σμήνων νεαρών άστέρων.Ωs νεφελώματα εκπομπήs μπορούν να χαρακτηριστούν επίσηs και αρκετά πλανητικά νεφελώματα,που δέχονται την ακτινοβολία του Λευκού νάνου,πυρήνα του άρχικού άστρου απο όπου προήλθαν.
Το Νεφέλωμα τηs Λιμνοθάλασσαs έιναι ένα απο τα πλέον χαρακτηριστικά και εκτεταμένα νεφελώματα αυτού τουs είδουs.Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 5.000 ετών φωτόs,η δέ διάμετροs του φτάνει τα 130.Στο κέντρο του νεφελώματοs βρίσκεται ο αστέραs Herschel 36.Εναs εξαιρετικά νεαρόs (10.000 ετών),κυανόs υπεργίγανταs,δημιούργημα του νεφελωματοs.Εξίσου τυπικό παράδειγμα,και αρκετά γνωστό έιναι και το Νεφέλωμα του Ωρίωνα (Μ42),άλλα και το Νεφέλωμα Φυσαλίδα (NGC 7635) στην Κασσιώπη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου