Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Ενώ η αναζήτηση για Ζωή εκτόs τηs Γήs συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,με συνεχείs ανακαλύψειs νέων εξωπλανητών περισσότερο κοντά στα δεδομένα του πλανήτη μαs,και με δυνητικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα μελλοντικά ευρήματα και στο ίδιο το Ηλιακό Σύστημα,οι ασχολούμενοι με την νέα δυναμική Επιστήμη τηs Αστροβιολογίαs,έχουν πολλούs λόγουs να αισθάνονται αισόδοξοι.
Η βελτίωση τόσο των μεθόδων,όσο και των μέσων παρατήρησηs,έχουν διευρύνει αρκετά τουs ορίζοντεs μαs αναφορικά με την ανθεκτικότητα του φαινομένου τηs Ζώηs,και τα μέχρι πρότινοs αδιανόητα περιβάλλοντα που αυτή μπορεί να συντηρηθέι.
Ορίζοντεs που τελευταία δείχνουν να διευρύνονται ακόμα περισσότερο,άλλαζονταs ενδεχομένωs και την ίδια την βάση αναζήτησηs τηs.Όλεs οι μέχρι τώρα προσπάθειεs εστιάζονται στη ενδεχόμενη ανακάλυψη Ζωήs,που να μοιάζει,άν όχι να έιναι ίδια με την δική μαs.Μια Ζωή βασισμένη στην Χημεία του Άνθρακα,με το Νερό ώs βασικό καταλύτη των θεμελιωδών αντιδράσεων για την Ζωή.Οπωs ακριβώs και στον πλανήτη μαs.
Η Χημεία του Άνθρακα δείχνει να έιναι η πλεόν "ευέλικτη" για την υπόθεση Ζωή,όπωs και η δράση του νερού στην υγρή του μορφή.Μια πολυ ενδιαφέρουσα (και αγαπημένη) εναλλακτική υπόθεση μιλά για Ζωή βασισμένη στην Χημεία του Πυριτίου,με τον ρολο του νερού να αναλαμβάνει η Αμμωνία.
Δεν υπάρχει τίποτα που να αποκλέιει μια βιόσφαιρα βασισμένη σε αυτά τα δύο στοιχέια.Μπορέι να έιναι λιγότερο πιθανή,και μάλλον λιγότερο ευέλικτη,δεν παυει όμωs να είναι λειτουργική.Φυσικά μιλάμε για μια Βιοσφαιρα κατά πολύ διαφορετική απο ότι έχουμε συνηθίσει,και πολύ αφιλοξενεs για εμάs συνθήκεs,.Οι όποιεs μορφέs Ζωήs,θα έχουν κρυσταλλική δομή,και θα μοιάζουν περισσότερο με "έμβιουs βράχουs".O λόγοs που το Πυρίτιο είναι η αγαπημένη εναλλακτική,βρίσκεται στιs ιδιότητεs του,καθώs "συγγενέυει" με τον Ανθρακα,και στον Περιοδικό Πίνακα Στοιχείων ανήκει στην ομάδα του.Ανάλογα και η Αμμωνία,πέραν τηs αφθονίαs τηs στο Σύμπαν,παρουσιάζει παρόμοιεs με το νερό ιδιότητεs.
Aνεξαρτήτα απο άν τελικά επαληθευτεί αυτή η εναλλακτική ή όχι,το μόνο βέβαιο έιναι οτι τόσο η ανθεκτικότητα,όσο και τα αδιανόητα μέχρι πρότινοs περιβάλλοντα όπου μπορεί να υπάρξει Ζωή,μαs ωθούν στο να διευρύνουμε την μέχρι πρότινοs αντίληψη μαs.Το Μέλλον πιθανώs να επιφυλάσσει εκπλήξειs.Αρκεί να ξέρουμε πού να ψάξουμε,και με ποιόν τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου