Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Περίπου 12 εκατομμύρια έτην φωτόs μακριά απο εμάs,βρίσκουμε έναν αγαπημενό αστρονομικό  στόχο για επαγγελματίεs και ερασιτέχνεs αστρονόμουs.Eίναι ο Μ81 στην Μεγάλη Αρκτό.Εναs απο τουs πλέον αντιπροσωπευτικούs σπειροειδείs γαλαξίεs.Κατηγορία στην οποία εντάσσονται τόσο ο
δικόs μαs Γαλαξίαs,όσο και αυτόs τηs Ανδρομέδαs,άλλα και πολύ σημαντικόs αριθμόs άλλων γαλαξιών.Στην πραγματικότητα οι σπειροειδείs γαλαξίεs αποτελούν το 77% των γαλαξιών που έχουμε παρατηρήσει,χωρίs όμωs να αποτελλούν και την πλειοψηφία των γαλαξιών στο Σύμπαν.Τα "σκήπτρα" ανήκουν στουs ελλειπτικούs,οι οποίοι γίνονται πολύ δυσκολότερα ορατοί λόγω τηs χαμηλήs λαμπρότηταs τουs,αποτέλεσμα τηs πολύ μεγαλύτερηs ηλικίαs τουs.Οπωs μαρτυρά και το σχήμα τουs,διακρίνονται απο σπεροειδή δομή,με μια διακριτή κεντρική περιοχή,που περιέχει τα γηραιότερα και λιγότερο λαμπρά άστρα,τουs βραχίονεs,που μπορεί να είναι απο δύο έωs και πολύ περισσότεροι,που περιέχουν νεαρότερα,λαμπρότερα και θερμότερα άστρα.Περιοχέs σημαντικήs αστρογέννεσηs,καθώs είναι συνήθωs πολύ πλούσιεs σε μοριακά νέφη αερίων,άλλα και σκόνη.Την δομή συμπληρώνει η γαλαξιακή άλωs,"κατοικία" των σφαιρωτών αστρικών σμηνών.Παρά το γεγονόs του οτι έιναι οι περισσότερο μελετημένοι γαλαξίεs,ο ακριβήs μηχανισμόs που διέπει την ύπαρξη των βραχιόνων δεν έιναι ακόμα πλήρωs αποσαφηνισμένοs.Περίπου 2/3 απο αυτούs παρουσιάζουν μια ραβδοειδή δομή στο κέντρο τουs,δημιουργώνταs την υποκατηγορία των ραβδωτών σπειροειδών γαλαξίων.Ο Γαλαξίαs μας εντάσσεται στην υποκατηγορία αυτή,όπωs επιβεβαιώθηκε και απο τιs παρατηρήσειs του διαστημικού τηλεσκοπίου Spitzer το 2005.Ενδιαφέρον στοιχείο που συνοδεύει τιs ιδιότητεs των σπειροειδών γαλαξιών είναι και η σχέση τουs με την μαθηματική,λογαριθμική σπειρα που εκφράζεται απο τον αριθμό φ,και συναντάται συνήθωs ωs Χρυσή τομή,ακολουθία που έιναι αρκετά διαδεδομένη στην Φύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου