Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Υπάρχουν πολλών ειδών κυνηγοί. Και πολλών ειδών πεδία για να εξασκήσειs την δραστηριότητα. Κυνηγοί καρίεραs, χρημάτων, θέσεων,δόξαs. εμπειριών. Υπάρχουν όμωs και κυνηγοί γνώσηs, που αρέσκονται στο δραστηριοποιούνται επεκτέινονταs το γνωστικό τουs επίπεδο.
Ανάμεσα σε αυτούs βρίσκουμε και κυνηγούs πλανητών. Πρόκείται για το πρόγραμμα Planet Hunters. Μια κίνηση που εντάσσεται στο ακόμα μεγαλυτερο πρόγραμμα Zooniverse. Μια μαζική προσπάθεια εκμετάλευσηs των πόρων εκατομμύριων χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που απλώνεται σε ένα αρκετά ευρύ πεδίο. Απο την Αστρονομία και την Μοριακή Βιολογία, μέχρι και τιs Ανθρωπιστικέs Επιστήμεs.
Το πρόγραμμα Planet hunters μοιράζει τα δεδομένα που στέλνει το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler, και μέσω μιαs αρκετά χρηστικήs εφαρμογήs, δίνει την δυνατότητα σε όποιον έχει την διάθεση να προσπαθήσει να εντοπίσει εξωπλανήτεs. Εστιάζει στην μέθοδο τηs Πλανητικήs διάβασηs, στο πέρασμα δηλαδή του εξωπλανήτη μπροστά απο το μητρικό του άστρο. Κίνηση που προκαλέι μια ισχνή μέν, παρατηρήσιμη δέ μείωση την φωτεινότηταs του αστέρα. Βασική αρχή είναι η καλύτερη ικανότητα του ανθρώπινου ματιού απο αυτή του ΗΥ στην αναγνώριση οπτικών μοτίβων.
Η μέχρι τώρα προσπάθεια έχει φέρει αποτελέσμα, αφού 2 εξωπλανήτεs εντοπίστηκαν μέσω αυτήs τηs μεθόδου.
Το 2016 ξεκινά με τον "μετρητή" να βρίσκεται στουs 1930 επιβεβαιωμένουs εξωπλανήτεs και ακόμα 5631 να βρίσκονται στο στάδιο τηs μελέτηs.
Τελευταία προσθήκη ( Δεκέμβριοs 2015) o εικονιζόμενοs Wolf 1061c.
Είναι ο τρίτοs και πλεόν εξώτεροs πλανήτηs απο τουs συνολικά 3 γεώμορφουs που περιστέφονται γύρω απο τον Κόκκινο νάνο Wolf 1061, πολύ κοντά στην πλανητική γειτονιά μαs, στα 14 μολιs έτη φωτόs. Kαι οι 3 είναι Υπερ-γαίεs, βραχώδειs δηλαδή πλανήτεs με πολλαπλάσια μάζα απο αυτή τηs Γήs. Όλοι βρίσκονται στην Κατοικήσιμη Ζώνη του αστέρα, άλλα ο Wolf 1061c είναι ο περισσότερα υποσχόμενοs. Σύντομα θα μάθουμε και λεπτομέρειs για την ατμοσφαιρική τουs σύσταση, ενώ είναι θέμα ημερών η ερευνητική ομάδα του Kepler να ανακοινώσει νέεs επιβαβαιώσειs εξωπλανητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου