Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Η τελευταία εικοασαετέια στον τομέα τηs Αστρονομίαs,εκτόs απο την διεύρυνση τηs κατανόησηs μαs για το αντικείμενο,άλλα και μιαs πλειάδαs σημαντικών ανακαλύψεων,χρωματίζεται ιδιαίτερα και απο τον εντοπισμό των πρωτων Εξωπλανητών.Με περισσότερουs απο 1000 πιστοποιημένουs (1019) και με χιλιάδεs ακόμα να έπονται,ο κατάλογοs των ανακαλύψεων συνεχώs διευρύνεται.Αυτό οφείλεται κατα κύριο λόγο στα διαστημικά τηλεσκόπια που έχουμε σε τροχιά,και κυρίωs στο Kepler,άλλα και στην εξέλιξη ορισμένων επίγειων τηλεσκοπίων.Οσο όμωs εξελιγμένα είναι πλεόν τα μέσα που έχουμε στην διάθεση μαs,άλλο τόσο δύσκολη και προκλητική είναι τόσο η διαδικασία εντοπισμού των εξωπλανητών,όσο και η πιστοποίηση τουs.Λόγω των αποστάσεων,άλλα και τηs ετεροφωτηs φύσηs των σωμάτων αυτών,είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν άμεσα,καθώs συνήθωs χάνονται στην λαμπρότητα του μητρικού τουs άστρου.Πολύ λίγοι εξωπλανήτεs έχουν ανακαλυφθεί έτσι.Συνήθωs οι τρόποι ανακάλυψηs τουs έιναι έμμεσοι.Οι έμμεσοι τόποι είναι κατα κύριο λόγο τρείs:
1)H μέτρηση τηs ακτινικήs ταχύτηταs (Radial velocity)
2)H αστρομετρία
3)Οι πλανητικέs διαβάσειs
Σε οτι αφορά την πρώτη μέθοδο,στόχοs είναι η εύρεση τηs ταχύτηταs μετατόπισηs του κεντρικού άστρου απο την βαρυκεντρική τροχιά του,εξαιτίαs τηs βαρυτικήs επιδρασηs του πλανήτη σε τροχιά.Αναλύονταs φασματοσκοπικά το φώs του αστέρα,και την ταχύτητα μετατόπισηs του φάσματοs στο έρυθρο ή στο ιώδεs,μπορούμε να συνάγουμε τόσο την ύπαρξη του εξωπλανήτη,όσο και την τροχιακή περίοδο,άλλα και τη μάζα του.Ιδιαίτερα χρήσιμη για πλανήτεs με μικρή περίοδο περιστροφήs.
Η αστρομετρία,βρίσκει την ακριβή θέση των σωμάτων,στηριζόμενη στουs νόμουs τηs ουράνιαs Μηχανικήs,όπωs αυτοί διατυπώθηκαν απο τον Κέπλερ και τον Νέυτωνα και εστιάζει κυρίωs στην έυρεση των γωνιακών αποστάσεων.
Τέλοs η τρίτη,οι πλανητικέs διαβάσειs προκαλοόυν μια αμελητέα,άλλα υπολογίσιμη μείωση στην φωτεινότητα του άστρου,καθώs ο εξωπλανήτηs περνά μπροστά απο τον αστρικό δίσκο.Μέσω αυτή τηs διαδικασιάs μπορούμε να έχουμε ακριβείs πληροφορίεs για την τροχιά,το μέγεθοs και την μάζα του πλανήτη,ιδίωs όταν έχουμε και πληροφορίεs για την ακτινική ταχύτητα.Λίγοι εξωπλανήτεs έχουν μέχρι στιγμήs εντοπιστεί με αυτόν τον τρόπο,και έιναι όλοι αρκετά μεγάλοι άεριοι γίγαντεs,κοντά στο μητρικό τουs άστρο,Με αυτή την μέθοδο έιχε εντοπιστεί και ο πρώτοs εξωπλανήτηs ο 51 Pegasi b,στιs 6  Oκτωβρίου του 1995.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου