Κυριακή, 19 Απριλίου 2015
Eνα απο τα πλέον ενδιαφεροντα φαινόμενα που συνοδεύουν εν γένει την μελέτη των άστρων,έιναι τα Υπερ-ταχέωs κινούμενα άστρα,Hypervelocity stars όπωs απαντώνται συνήθωs.Πρόκειται για μια μικρή ομάδα άστρων,δεν υπερβαίνουν για την ώρα τα 20 σε αριθμό,που θεωρητικά ξεκίνησε να μελετάται η ύπαρξη τουs στα τέλη τηs δεκαετέιαs του 80,για να αρχίσουν να πιστοποιούνται μόλιs απο την προηγούμενη δεκετέια.Αν και πρόκειται για εξαιρετικό άλλα και πολύπλοκο θέμα,γενικά ωs Ηypervelocity stars ορίζονται τα άστρα που η ταχύτητα τουs υπαρβαίνει τα 1000 Km/sec.Πρόκειται συνήθωs για άστρα που αποτελλούν μέλη διπλού συστήματοs και κινούμενα κοντά στο γαλαξιακό κέντρο,ενα εκ των δύο μελών καθώs αλληλεπιδρά με την υπερμαζική Μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία,εκσφενδονίζεται (φαινόμενο βαρυτικήs "σφεντόναs") με ταχύτητεs που σύνήθωs ξεπερνούν και την ίδια την ταχύτητα διαφυγήs απο τον Γαλαξία,στέλνονταs το άστρο στο διαστρικό κενό.Φαινόμενο όμωs αρκετά σπάνιο,με συχνότητα 1 φορά στα 100.000 χρόνια,καθώs για να συμβεί αυτό θα πρέπει το διπλό σύστημα να προσεγγίσει την Μαύρη τρύπα υπο συγκεκριμένη γωνία.Μια άλλη πιθανή προέλευση,είναι απο έκρηξη supernova σε πολλάπλό αστρικό σύστημα.Χαρακτηριστικόs εκπρόπωποs τηs ομάδαs αυτή,έιναι το άστρο LAMOST-HVS1-.Βρίσκεται σε απόσταση 42.400 ετών φωτόs μακριά μαs,και κινέιται με την εξωπραγματική ταχύτητα των 1,6 εκατομμυρίων km/h.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου