Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Φανταστείτε έναν κόσμο,όπου οι έννοιεs "ημέρα" και "φώs" έιναι παντελώs άγνωστεs.
Εναν κόσμο όπου τα άστρα έιναι μόνο μακρινά φωτεινά στίγματα στον πάντοτε μαύρο
ουρανό,και που στην καλύτερη των περιπτώσεων το κοντινότερο απέχει αρκετά έτη φωτόs.
Φανταστείτε τέλοs έναν κόσμο που ένα έτοs μπορεί να ισοδυναμέι με εκατομμύρια γήινα
έτη.
Όλα αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να γεννηθούν απο την πένα κάποιου συγγραφέα,κάποιοι
έχουν οραματιστεί ανάλογουs κόσμουs.Οι πρόσφατεs ανακαλύψειs όμωs μαs λένε οτι ανάλογοι
κόσμοι κάθε άλλο παρά φανταστικοί είναι.Πρόκεται για τουs Ορφανούs ή Περιπλανώμενουs πλανήτεs.Rogue planets έιναι η συχνότερη ονομασία (και Steppenwolf μια όχι και τόσο συχνή),ονομασία που αποδίδει επακριβώs την φύση αυτών των πλανητών.Πρόκειται για πλανήτεs που κυριολεκτικά "γυρίζουν" ελεύθεροι στον Γαλαξία,χωρίs να υπάγονται σε κάποιο ηλιακό σύστημα,και χωρίs να δεσμέυονται απο την βαρυτική έλξη κανενόs αστέρα ή καφε νάνου.Κινούνται σε αργέs,εξαιρετικά μακροπερίοδεs τροχιέs γύρω απο το κέντρο του Γαλαξία,ολοκληρωνονταs μια πλήρη περιφορά σε αρκετά εκατομμύρια χρόνια.Ο εντοπισμόs τουs είναι εξαιρετικά δύσκολοs με τα
μέσα που διαθέτουμε,καθώs η πολύ μικρή μάζα και διάμετροs,άλλα και η ολοκληρωτκή έλλειψη φωτόs,επιτρέπει μόνο στην μέθοδο του "βαρυτικού φακού" (gravitational lensing) την ανίχνευση
αυτών των πλανητών,και πάντα με μάζα ίση ή μεγαλύτερη του Δία.Για αναλογα σώματα με μικρότερη μάζα,δεν υπάρχει για την ώρα ασφαλήs μέθοδοs εντοπισμού.Οι πιστοποιημένοι για την ώρα έιναι ελάχιστοι,μετρημένοι κυριολεκτικά "στα δάχτυλα".Αρκετοί ακόμα μελετώνται,αν και ο διαχωρισμόs τουs απο τουs ελάχιστα μεγαλύτερουs Καφέ Νάνουs,έιναι δύσκολοs.Ολοι μέχρι στιγμήs έιναι αέριοι γίγαντεs με μάζεs και διαμέτρουs αρκετά μεγαλύτερεs του Δία.
Όσο για το τι ωθεί την δημιουργία τουs,η πιθανότερη εξήγηση έιναι οτι σώματα αυτά σχηματίζονται κανονικά σε πλανητικά συστήματα,άλλα "ωθούνται" σε τροχιέs έξω απο αυτά σε πρωίμη φάση σχηματισμού,όταν οι τροχιέs ακόμα δεν έχουν παγιωθέι,και οι συνθήκεs έιναι περισσότερο χαοτικέs.
Φάση που πέρασε και το δικό μαs Ηλιακό Σύστημα,και που στην διάρκεια τηs σχηματίστηκε και η Σελήνη μεταξύ άλλων,απο την σύγκρουση τηs Πρωτο-Γήs,με ένα σώμα στο μέγεθοs του Αρη,το οποίο οι χαοτικέs βαρυτικέs αλληλεπιδράσειs έφεραν στο εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα.Με την ίδια διαδικασία έιναι πιθανή και η "φυγή" ενοs αέριου γίγαντα ή μικρότερου σώματοs απο το ηλιακό του σύστημα.
Αν και η παραμονή στο διαστρικό κενό κάνει την θερμοκρασία των πλανητών αυτών να προσεγγίζει το Απόλυτο μηδέν (-273,15 C),υπό προυποθέσειs μπορούν να έιναι περισσότερο θερμοί απο το
αναμενόμενο.Πιθανότατα αρκετοί απο αυτούs μικρότερηs μάζαs και βραχώδουs επιφάνειαs να έχουν μια πυκνή ατμόσφαιρα απο Υδρογόνο και 'Ηλιο,ατμόσφαιρα που κράτησαν στο ακέραιο,καθώs η πρώιμη φυγή τουs απο το ηλιακό τουs σύστημα τουs "προφύλαξε" απο τον ηλιακό άνεμο και την υπεριώδη ακτινοβολία .Αρκετά δύσκολη είναι και η πιθανότητα να κράτησαν τα σώματα αυτά και τουs δορυφόρουs τουs,αν και πολύ πρόσφατα ανιχνεύθηκε ανάλογο σώμα με πιθανό δορυφόρο.
Σε κάθε περίπτωση έιναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα σώματα για μελέτη,και μάλλον αρκετά κοινά,καθώs οι εκτιμήσειs μιλούν για 400 δισεκατομμύρια στον Γαλαξία,πιθανώs υπερτερούν των υπόλοιπων πλανητών σε αναλογία 2 πρόs 1.Η εξέλιξη των μέσων παρατήρησηs τα επόμενα χρόνια,θα φέρει πολύ περισσότερεs απαντήσειs για αυτούs τουs μοναχικούs κόσμουs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου